Có 1 kết quả:

zhēn wěi

1/1

zhēn wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) true or bogus
(2) authenticity

Một số bài thơ có sử dụng