Có 1 kết quả:

zhēn shēng zuì gāo yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

highest true (non-falsetto) voice