Có 1 kết quả:

zhēn shí gǎn

1/1

zhēn shí gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the feeling that sth is genuine
(2) sense of reality
(3) in the flesh