Có 1 kết quả:

zhēn bàng

1/1

zhēn bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) super!
(2) really great
(3) wonderful