Có 1 kết quả:

zhēn pí

1/1

zhēn pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dermis (layer within the skin containing sense of touch)