Có 1 kết quả:

zhēn xiàng dà bái

1/1

zhēn xiàng dà bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the whole truth is revealed (idiom); everything becomes clear