Có 1 kết quả:

zhēn sī

1/1

zhēn sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk
(2) pure silk

Một số bài thơ có sử dụng