Có 1 kết quả:

zhēn kěn dìng jù

1/1

zhēn kěn dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

true affirmative (TA)