Có 1 kết quả:

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

True gold fears no fire. (idiom)