Có 1 kết quả:

yuān jǐng

1/1

yuān jǐng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giếng khô, giếng cạn

Một số bài thơ có sử dụng