Có 1 kết quả:

juàn niàn

1/1

juàn niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to think fondly of