Có 1 kết quả:

juàn liàn

1/1

juàn liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to miss
(2) to long for
(3) to remember with longing
(4) yearning