Có 1 kết quả:

yǎn bù jiàn , xīn bù fán

1/1

Từ điển Trung-Anh

what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over (idiom)