Có 1 kết quả:

yǎn zhōng dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a thorn in one's side