Có 1 kết quả:

yǎn guāng duǎn

1/1

yǎn guāng duǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

short-sighted