Có 1 kết quả:

yǎn bā bā

1/1

yǎn bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waiting anxiously
(2) impatient