Có 1 kết quả:

yǎn shāo

1/1

yǎn shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

corner of eye near temple