Có 1 kết quả:

yǎn rè

1/1

yǎn rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to covet
(2) envious