Có 1 kết quả:

yǎn rè ㄧㄢˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to covet
(2) envious