Có 1 kết quả:

yǎn shú

1/1

yǎn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) familiar-looking
(2) to seem familiar