Có 1 kết quả:

yǎn pí

1/1

yǎn pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eyelid