Có 1 kết quả:

yǎn shén bù hǎo

1/1

yǎn shén bù hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have poor eyesight