Có 1 kết quả:

yǎn shén bù jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have poor eyesight