Có 1 kết quả:

yǎn yào

1/1

yǎn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eye drops
(2) eye ointment