Có 1 kết quả:

yǎn chóng zǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

euglena (biology)