Có 1 kết quả:

yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes watch six roads and the ears listen in all directions
(2) to be observant and alert (idiom)