Có 1 kết quả:

yǎn guān sì miàn , ěr tīng bā fāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes observe all sides and the ears listen in all directions (idiom)
(2) fig. to be observant and alert