Có 1 kết quả:

yǎn lù shā qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a murderous look in one's eyes (idiom)