Có 1 kết quả:

zhòng kǒu jiē bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be praised by everyone