Có 1 kết quả:

zhòng zhì chéng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unity of will is an impregnable stronghold (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng