Có 1 kết quả:

zhòng xiāng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all-spice (Pimenta dioica)
(2) Jamaican pepper