Có 1 kết quả:

zháo liáng ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch cold
(2) Taiwan pr. [zhao1 liang2]