Có 1 kết quả:

zhuó lì

1/1

zhuó lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put effort into sth
(2) to try really hard