Có 1 kết quả:

zhuó shí

1/1

zhuó shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) truly
(2) indeed
(3) severely
(4) harshly