Có 1 kết quả:

zhuó nǎo

1/1

zhuó nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be enraged