Có 1 kết quả:

zhuó shǒu

1/1

zhuó shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put one's hand to it
(2) to start out on a task
(3) to set out