Có 1 kết quả:

zhuó yī

1/1

zhuó yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get dressed