Có 1 kết quả:

zhuó yī ㄓㄨㄛˊ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get dressed