Có 1 kết quả:

zhuó zhòng

1/1

zhuó zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put emphasis on
(2) to stress