Có 1 kết quả:

shuì mián bù zú

1/1

shuì mián bù zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lack of sleep
(2) sleep deficit