Có 1 kết quả:

shuì mián hū xī zàn tíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

central sleep apnea (CSA)