Có 1 kết quả:

shuì mián chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

trypanosome