Có 1 kết quả:

shuì yī

1/1

shuì yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) night clothes
(2) pajamas