Có 1 kết quả:

dū cù

1/1

dū cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to supervise and urge completion of a task
(2) to urge on