Có 1 kết quả:

dū jūn

1/1

dū jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

provincial military governor during the early Republic of China era (1911-1949 AD)