Có 1 kết quả:

dū bàn

1/1

dū bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to oversee
(2) to supervise
(3) superintendent