Có 1 kết quả:

jié zhuàng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)