Có 1 kết quả:

gāo wán zāi tóng

1/1

gāo wán zāi tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) testosterone
(2) male hormone
(3) also written 睾酮