Có 1 kết quả:

gāo zāi tóng

1/1

gāo zāi tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) testosterone
(2) nandrolone