Có 1 kết quả:

miáo zhǔn jù

1/1

miáo zhǔn jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sighting device
(2) sight (for a firearm etc)