Có 1 kết quả:

miáo zhǔn

1/1

miáo zhǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take aim at
(2) to target