Có 1 kết quả:

xiā chuī

1/1

xiā chuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boast
(2) to shoot one's mouth off